THE JEWISH MUSIC

Harari Harp Co.
"Bible Harps"

A picture from Harari Harp Co. Jerusalem.
16 Turned The Boy
Ahavatia i
Baklava - theMiddle Eastern treat
Baruhk's Boots
BaShana HaBa-ah
Borhki Nahfshee
Dayagim
Eli, Eli
Eretz Tropit Yafa
Erev Shel Shoshanim
Frailahk
Go Down Moses
HaKayitz
HaKova Shelee Shalosh Pinot
Hashivenu
HaTikvah
HaTikvah ver.4
Hava Nagila
Hava Nagila ver. 2
Hayoshevet B'Gahneem
Heenay Ma Tov
Hevenu Shalom Aleichem
The High Windows
Im Zer Kotzim Koev
In the Window
Just One Shabbos
Klezmer tune
Kmo Az
Lagur Ethka
Lea - Dori Ben Zev
Shalom Aleyhkem
Shalom Hkaverim
Shimu Shimu
Yerida - Yehoram Gaon
Zum Gali Gali
Alef
Daled
Invei
Hetbutton